Witam Cię serdecznie w moim świecie, w mojej kolorowej przestrzeni, w której przelewam na płótno to, co widzę oczami Duszy. Maluję Anioły, odzwierciedlam Twoją unikalną energię. Do każdego obrazu dostaję przesłanie będące dopełnieniem istotnych dla Ciebie informacji. Obrazy intuicyjne to doskonały sposób na skontaktowanie się ze swoją Istotą.

kakao

English below

Magiczny wieczór przeżyłam wczoraj. Byłam na Ceremonii Kakao u niesamowitej kobiety – Shivani. Pierwsze zaskoczenie, że było tak dużo osób, około 60, a drugie, że była równowaga między kobietami i mężczyznami. Serce mi się raduje za każdym razem jak widzę tańczących mężczyzn i czuję ich otwarte serca. Po krótkim przedstawieniu się w kręgu każdy wyraził swoją intencję. Nie miałam wielkich oczekiwań, poszłam potańczyć, poczuć radość i głębsze połączenie z ciałem, ze sobą. Potem każdy wypił Kakao. Mieliśmy połączyć się z duchem tej rośliny i poczuć jej działanie. Nie wiem jak inni, ale ja czułam niesamowitą energię i zachwyt, że jestem w grupie, że mogę uczestniczyć w tej eksplozji radości, która zaczęła się uwalniać w czasie tańca. Muzyka była dosyć mocna, dużo bębnów, więc coś co kocham najbardziej. Shivani robiła nam ćwiczenia w parach, w czasie których mieliśmy poczuć jak energia krąży między mężczyzną i kobietą. Mieliśmy zarówno dawać jak i przyjmować. Taki wstęp do tantry. Ale mam wrażenie, że w tańcu to się uruchamia samo. Każdy ma szansę to poczuć. Tylko, że jeśli się to robi świadomie, efekt jest powalający i niebezpieczny bo można się z miejsca zakochać w partnerze 😛 😀 Uwielbiam takie chwile i takie doznania, no nic na to nie poradzę 😉 Ratuje człowieka tylko to, że przepuszcza tą energię przez serce, które wszystko w końcu wycisza i przekształca w czułość bardziej niż energię seksualną.

Ale najbardziej chyba magiczny moment był na końcu. Stworzyliśmy krąg. Mężczyzna w środku grał na bębnie. Dookoła niego tańczyły kobiety, a reszta mężczyzn trzymała przestrzeń zamykając nas w tym kręgu. Jednocześnie sami z siebie zaczęli skandować. Siła męskich głosów i to, że są za nami, pilnują nas niejako, sprawiła że poczułam się niesamowicie bezpieczna, chroniona, mogłam uwolnić swoją dziką naturę bez obaw. I przyszedł taki moment, że poczułam łzy w oczach, bo tak już kiedyś było…tak powinno być teraz i było w tym właśnie magicznym momencie. Uniosłam ręce z intencją wysłania informacji o tym co się dzieje, o tym czego można doświadczyć we wspólnocie, do siatki która nas otacza. Energia była ogromna i wiem, że zostawiliśmy tam swój ślad, by inni poczuli czego mają szukać, co sobie przypominać i na co otwierać swoje serca. Moim marzeniem jest, żeby jak najwięcej ludzi poczuło to, co ja poczułam wczoraj. Tęsknota za taką wspólnotą jest we mnie ogromna.

Shivani to niezwykła kobieta, z niesamowitą, niespożytą energią i radością istnienia. Na pewno będę się pojawiać na każdej takiej ceremonii, jak tylko przyleci znów do Polski. Jestem ogromnie wdzięczna za ten wieczór i chcę więcej 😀

Magical evening I experienced yesterday. I was at the ceremony in Cocoa with incredible women – Shivani. The first surprise that there were so many people, about 60, and the second, that was a balance between men and women. My heart rejoices every time I see dancing men and feel their open hearts. After a short presentation in a circle, each expressed his intention. I had no great expectations, I went to dance, to feel joy and a deeper connection with the body, with each other. Then everyone drank cocoa. We had to connect with the spirit of this plant and feel its effects. I do not know how the others, but I felt incredible energy and enthusiasm that I am in the group that can participate in this explosion of joy that began to be released during the dance. The music was quite strong, a lot of drums, so something that I love the most. Shivani made exercises in pairs, at which time we feel like the energy circulates between a man and a woman. We had both give and receive. Such an introduction to Tantra. But I feel that dance it triggers itself. Everyone has a chance to feel it. Only that if this is done deliberately, the effect is smashing and dangerous because it can be the place to fall in love in a partner 😛 😀   I love those moments, and such sensations, well, I can not help it 😉 Saves the man only that transmits the energy the heart that eventually all silences and transforms the sensitivity of more than sexual energy.
But perhaps the most magical moment was at the end. We created a circle. The man in the middle was playing the drum. Women danced around him, and the rest of the men held the space closing us in this circle. At the same time alone with each other they began to chant. Strength of male voices and that they are behind us, watch us as it were, made me feel incredibly safe and protected, could unleash my wild nature without fear. And there came a moment when I felt tears in my eyes, because it already once was … the way it should be now, and it was in that magical moment. I raised my hands with the intention of sending information about what is going on, about what we can experience in the community, to the grid that surrounds us. Energy was huge, and I know that we left sign, others to feel what to look for, what to remember and what to open their hearts. My dream is that as many people felt what I felt yesterday. Longing for a sense of community is huge in me.
Shivani is a remarkable woman with an incredible, inexhaustible energy and joy of existence. I will definitely appear on any such ceremony as she will fly back to Polish. I am very grateful for this evening and I want more 😀

 

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Chmurka tagów

%d blogerów lubi to: